Zgon w domu

Postępowanie w przypadku śmierci w domu

Gdy zgon nastąpił w domu, należy:

  • zawiadomić lekarza rodzinnego (lub lekarza, u którego ostatnio zmarły się leczył)
  • lekarz stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu
  • po 2 godzinach od stwierdzenia zgonu (i wystawienia karty zgonu) należy zawiadomić zakład pogrzebowy o konieczności odbioru ciała
  • z kartą zgonu i dowodem osobistym zmarłego należy udać się do zakładu pogrzebowego, który w Państwa imieniu sporządzi akty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego

Akty zgonu mogą Państwo także sporządzić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym miejscowości, w której nastąpił zgon. Należy wtedy zabrać dowód osobisty zmarłego i sporządzoną przez lekarza kartę zgonu.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do załatwienia formalności pogrzebowych:

  • karta zgonu
  • akt zgonu
  • dowód osobisty zmarłego
  •   legitymacja emeryta/rencisty lub numer świadczenia - jeśli zmarły posiadał świadczenie
  •   w przypadku gdy zmarły pracował - zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją, że w dniu zgonu podlegał ubezpieczeniom emerytalno - rentowym
  •   akt urodzenia lub akt ślubu osoby zlecającej pochówek (dziecko lub rodzeństwo zmarłego) celem potwierdzenia pokrewieństwa

Pełen zakres informacji dotyczących wszelkich spraw związanych z pochówkiem, otrzymają Państwo podczas osobistego bądź telefonicznego kontaktu z pracownikiem Komunalnego Zakładu Pogrzebowego.